April 26, 2020—Listen to SDORC on Dave Stall Radio.